اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آمارها

  • زمان تحویل : 18/5/1393

  • بودجه: 30,000,000 تومان

  • تکنولوژی ها: تونل ، حفار اتوماتیک ، فضای سبز